Joomla 1.5 - Dodawanie nowego artykułu (treści) na stronę#

Data: 2010-02-02 12:04:07

Informacja

Ten artykuł jest archiwalny i dotyczy technologii już dawno wycofanych. Jest prezentowany w celach edukacyjno-informacyjnych.

Z niniejszego artykułu dowiecie się Państwo jak dodawać nowy artykuł w systemie zarządzania treścią CMS JOOMLA. Dodanie nowego artykułu z panela administracyjnego jest dobrym sposobem na aktualizację strony i obniżenie kosztów zarządzania stroną (nie potrzeba wiedzy informatycznej).

Jeśli nie jesteś zalogowany na stronie administracyjnej, wykonaj poniższe kroki. Jeśli jesteś zalogowany, wykonaj kolejne kroki.

 1. Otwórz nową kartę lub okno w przeglądarce i wpisz adres, np. www.twoja_witryna.com/administrator albo - jeśli Joomla! jest zainstalowany na komputerze lokalnym http://localhost/administrator. W oknie logowania wpisz swoją nazwę (w świeżej instalacji: admin) i hasło.
 2. Z rozwijanego menu zaplecza wybierz **Menu → [menu główne]** lub inne, w którym chcesz dodać nową pozycję menu. W świeżej instalacji oficjalnego pakietu Joomla! menu główne nazywa się mainmenu.
 3. W pasku narzędzi w prawym górnym rogu naciśnij ikonę **Utwórz** [New]. Zostanie otwarte okno wyboru typu nowej pozycji menu.
 4. Z listy zatytułowanej **Wybierz typ pozycji menu** wybierz **Łącze wewnętrzne → Artykuł → Artykuł**.
Jesteśmy już blisko. Spójrz na lewą stronę i uzupełnij, niewypełnione szczegóły nowej pozycji menu. Możesz też zmienić ustawienia domyślne, ale to nie jest konieczne. Przyjrzysz się im bliżej tworząc kolejne pozycje menu.

Szczegóły pozycji menu

 • **Tytuł** [Title]: treść odnośnika wyświetlana w menu. Tytuł powinien sygnalizować treść pozycji, a ilość znaków w tytule nie powinna być zbyt duża. Najlepiej, by jego tekst zmieścił się w jednej linii modułu menu. Wpisz np. Dokumentacja.
 • **Pseudonazwa** [Alias]: zastępcza nazwa pozycji - identyfikator. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu lub nazwy, zapisanej małymi literami z łącznikami zamiast spacji. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Pseudonazwa powinna się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). Nazwa umowna wykorzystywana jest w uczytelnionych adresach internetowych.
  **Uwaga**: W przypadku, gdy pseudonazwa jest generowana przez Joomla!, wszystkie znaki typowe dla polskiego alfabetu, a więc np. 'ą', 'ę', 'ć', itp. zostaną opuszczone, co może prowadzić do nieoczekiwanych rezultatów. Dlatego - jeśli nie zainstalujesz komponentu obsługującego upraszczanie adresów, zawsze wpisuj pseudonazwy.
 • **Łącze** [Link]: wewnętrzne połączenie ze stroną witryny, generowane zwykle przez Joomla! jedynie w przypadku łączy do stron lub dokumentów zewnętrznych musimy poda odpowiedni adres. Podajemy go wóczas włącznie z protokołem, a więc np. http://nazwadomeny.pl, czy ftp://nazwa.nazwadomeny.pl.
 • **Wyświetlaj w** [Display in]: Joomla! domyślnie wybiera tutaj menu, w którym tworzymy nową pozycje. Ta lista wyboru jest użyteczną nowością w Joomla 1.5. Pozwala każde łącze umieścić w dowolnym menu bez opuszczania edytora pozycji, a także zmienić to przypisanie podczas modyfikacji własności. W Joomla 1.0 dysponowaliśmy jedynie możliwością przenoszenia w panelu zarządzania konkretnym menu. Zwróć uwagę, że jeśli wybierzesz z listy rozwijanej inne menu, niż aktualne, a następnie naciśniesz w przyborniku przycisk **Zapisz**, Joomla przeniesie Cię do menedżera pozycji w wybranym menu, a nie na poprzednią stronę.
 • **Pozycja nadrzędna** [Parent Item]: umożliwia tworzenie menu wielopoziomowego. Aby tworzona pozycja była główną, zaznacz opcję Góra [Top]: aby tworzony odnośnik uczynić pozycją podrzędną w stosunku do innej, zaznacz dowolną pozycję z dostępnych na liście.
 • **Publikacja** [Published]: wskazuje, czy pozycja jest opublikowana - udostępniona na stronie frontowej (witrynie). Możesz zmienić stan publikacji, naciskając ikony w tej kolumnie. Kliknięcie ikony Nieopublikowana (czerwony X) powoduje opublikowanie pozycji, kliknięcie ikony Opublikowana - zatrzymuje publikację.
 • **Kolejność** [Ordered]. Określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciskaj strzałki w kolumnie Kolejność albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] obok tytułu **Kolejność** w nagłówku tabeli.
  Zauważ, że kolejność wyświetlania artykułów na stronach witryny ustalana jest w sekcji Parametry: rozszerzone dla każdej pozycji menu. Jeśli w parametrach pozycji menu zostanie ustalone kryterium sortowania (na przykład,' Tytułami - od A do Z'), to ustanowiony tutaj porządek zostanie zignorowany. Jedynie w przypadku, gdy w parametrach pozycji menu zostanie wybrana opcja Kolejność, pozycje będą sortowane w szyku ustalonym na tym ekranie.
 • **Dostęp** [Access Level]: określa, kto ma prawo przeglądać strony udostępniane przez konfigurowaną pozycję menu. Aktualne opcje:
  • **Powszechny** [Public]: prawo ma każdy odwiedzający witrynę;
  • **Rejestrowany** [Registered]: prawo mają tylko zalogowani użytkownicy;
  • **Specjalny** [Special]: prawo mają użytkownicy z uprawnieniami autora lub wyższymi.
   Możesz zmienić prawo dostępu, klikając nazwę poziomu dostępu w tej kolumnie.
   Kliknięcie nazwy **Powszechny** zmieni poziom dostępu na **Rejestrowany**, kliknięcie nazwy **Rejestrowany** zmieni na **Specjalny**, a kliknięcie nazwy **Specjalny** przywróci poziom **Powszechny**.
 • **Otwórz w** [On Click, Open in]: decyduje o miejscu prezentacji strony. Standardowo treści udostępniane przez odnośniki w menu witryny udostępniane są w głównym oknie przeglądarki, tym samym, w którym została otwarta witryna. Ale do dyspozycji mamy wszystkie trzy możliwości:
  • **W głównym oknie przeglądarki** [Parent Window with Browser Navigation]
  • **W nowym oknie z paskiem nawigacyjnym** [New Window with Browser Navigation]
  • **W nowym oknie bez paska nawigacyjnego** [New Window without Browser Navigation]
Teraz spójrzmy na prawą stronę ekranu...

Parametry podstawowe

To najważniejsza część w tej sekcji. Wskazanie artykułu, który będzie wyświetlany na stronie po wybraniu zakładanej pozycji menu jest konieczne. Kliknij przycisk Wybierz, aby ukazała się lista artykułów. Zauważ, że można wybrać tylko istniejący już artykuł.


Parametry: komponentu

Standardowy układ artykułu zawiera szereg elementów, które możesz dostosować do swoich założeń. Zwykle nie będzie konieczne dokonywanie w tej sekcji żadnych zmian - wystarczy bowiem skonfigurować ustawienia globalne, co zapewni jednolity sposób prezentacji w całej witrynie. Jeśli któreś z ustawień globalnych chcesz zmodyfikować, zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie albo Pokaż lub Ukryj. Podpowiedzi w dymkach dostarczają szczegółowych i wystarczających objaśnień każdego z parametrów.

Parametry: systemu

Ta sekcja umożliwia dostosowanie do założeń wydawcy ustawień, które występują w każdym typie pozycji menu. Najistotniejsze są tu decyzje dotyczące treści i widoczności tytułu strony. Jego treść ma znaczenie dla użytkowników, ale też dla wyszukiwarek indeksujących strony internetowe, wpływa na pozycjonowanie strony. Modyfikuj więc to ustawienie rozsądnie.

 • **Tytuł strony** [Page Title ]: domyślnym tytułem strony jest treść tytułu pozycji menu, zwykle lapidarna, jedno- dwuwyrazowa. Opcjonalnie możesz ustalić inny tekst tytułu. Tytuł strony wyświetlany jest na pasku tytułowym przeglądarki. Jeśli pozostawisz to pole puste, zostanie zastosowany tytuł pozycji menu. Jeśli ponadto w parametrze poniżej zostanie zaznaczona opcja **Tak** wpisany tutaj tekst zostanie wyświetlony w nagłówku strony.
 • **Pokaż Tytuł strony** [Show Page Title]: decyduje, czy tytuł strony zostanie wyświetlony w nagłówku strony, nad tytułem pierwszego artykułu. Zwróć uwagę, że to ustawienie nie działa na stronach otwierających pozycje typu: **Artykuł**, **Lista - Kategorie artykułów w sekcji** oraz **Lista - Artykuły w kategorii**.
 • **Przyrostek klas CSS strony** [Page Class Suffix]: wpis opcjonalny. Umożliwia wyróżnienie strony formatowaniem odmiennym od typowego. Aby skorzystać z tej właściwości, należy zdefiniować w arkuszu stylów formatujących wygląd stron klasy "z przyrostkiem" - np. contentpaneopen-zmien i .contentpagetitle-zmien. W tym polu podajemy jedynie przyrostek odróżniający zmienione klasy od standardowych – w naszym przypadku -zmien. Przyrostek nie musi być scalony z nazwą standardowej klasy łącznikiem, ale jeśli go zastosowaliśmy, należy go również tutaj podać (łącznika używamy głównie po to, by zapewnić czytelność arkusza stylów).
 • **Grafika menu** [Menu Image]: umożliwia wybór pliku z grafiką, która może być wyświetlana po lewej lub prawej stronie tytułu pozycji menu. Plik z obrazem (standardowo o rozmiarach 11 px x 11 px) musi się znajdować w katalogu images/stories. Aby obrazek pojawił się obok tytułu pozycji, musimy jeszcze zarządzić wyświetlanie ikon w parametrach modułu wyświetlającego menu.
 • **Połączenie SSL** [SSL Enabled]: decyduje o wyświetlaniu stron wywoływanych przez tę pozycje menu w w trybie połączenia bezpiecznego. Udostępnienie stron następuje dopiero po przeprowadzeniu specjalnej procedury uwierzytelniającej, transmisja odbywa się za pośrednictwem protokołu HTTPS, dane są szyfrowane. Jeśli serwer obsługuje szyfrowane połączenia, możemy wybrać jedną z trzech opcji:
  • **wyłączone** [Disabled]: strony udostępniane przez tę pozycję będą niedostępne
  • **ignoruj** [Ignore]: pozycja będzie dostępna bez względu na to, w jakim trybie udostępniana jest cała witryna.
  • **włączone** [Enabled]: strony udostępniane przez tę pozycję będą dostępne.
Po ustaleniu wszystkich własności nowej pozycji menu oraz dostosowaniu parametrów prezentacji artykułów, naciśnij w przyborniku prawym górnym rogu przycisk **Zapisz**, aby zachować nową pozycję. Utworzona pozycja menu zostanie umieszczona jako ostatnia w menu. Tę kolejność można zmienić, klikając zieloną strzałkę **W górę**.

Teraz przejdź na stronę główną, by zobaczyć efekt. Odśwież stronę, utworzona pozycja powinna być widoczna w menu. Jeśli we własnościach pozycji menu i artykułu pozostawiono dostęp Powszechny, artykuł można obejrzeć, jeśli poziom dostępu został zmieniony na rejestrowany lu specjalny, konieczne będzie zalogowanie się.